Обявления

Обявление № УТ.01.02-129/14.10.2020 г.
14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-670/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 по плана на с. Константин - поставяне на неприложени дворищнорегулационни линии към парцел IV-26, парцел ІХ-28, парцел X-29 и парцел XII-31 по заснети имотни граници, обособяване на нови самостоятелни УПИ за имоти пл. № № 27 и 30 - УПИ VІІІ-27 (нов) и УПИ ХІ-30 в кв....

Обявление № УТ.01.02-128/14.10.2020 г.
14.10.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-669/14.10.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия ПР на с. Константин (Подробен устройствен план - План за улична регулация) за парцел VІІІ-27, парцел ХІа-30а и парцел ХІ-30 в кв. 17 - изменение на улична регулация между О.Т. 16-42, като уличнорегулационната линия се поставя по имотните граници на имоти пл. № № 27 и 30. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Обявление № УТ.01.02-124/29.09.2020 г.
29.09.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № РД.02.05-631/18.09.2020 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) за УПИ І „За озеленяване“ в кв. 75 по плана на гр. Елена (имоти пл. № 275 и 276) - изменение на улична регулация между О.Т. 472-471-474 и към корекция на река „Еленска“, премахване на проектна неприложена улична регулация между О.Т. 471-470, обособяване на нови самостоятелни УПИ за имоти пл. №...

Уведомление за инвестиционно предложение от "Агромилк Протеин" ООД
24.09.2020
Инвестиционно предложение

Обявление № УТ.01.02-110 / 02.09.2020 г.
02.09.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-588 / 01.09.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Частично изменение на действащ РП на с. Палици – изменение на улична регулация между О.Т. 4а-4 и О.Т. 4-7-8, преотреждане на УПИ ІІ-27 „Залесяване“ в кв. 4 по плана на селото в УПИ ІІ-227,37,38,39,40 „За ниско свободно жилищно застрояване“, с показатели на устройствена зона Жм1. 2. Инвестиционен проект за две жилищни сгради, фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б,...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
17.08.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/2021 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 г. на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. инж. Ц. КЪНЧЕВА НАЧАЛНИК ОСЗ