Заповеди

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
11.08.2020
  ЗАПОВЕД № ПО-09-21 гр. Велико Търново, 04.08.2020 Г. На основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ НАРЕЖДАМ: I. Назначавам комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Елена за стопанската 2020/2021 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветанка Кънчева – началник на Общинска служба по земеделие – Елена и ЧЛЕНОВЕ: 1. Валентина Малешкова – старши експерт в ОСЗ – Елена; 2....

Заповед № РД.02.05-488 - организация на медицинското обслужване
16.07.2020
Заповед № РД.02.05-488

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 476 - ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ, В СИЛА ОТ 10 ЮЛИ 2020 ГОДИНА
10.07.2020
  На 25.06.2020 г. Министерски съвет е приел Решение № 418, с което е удължен до 15.07.2020 г. срокът на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 / 14.05.2020 г., впоследствие удължен с Решение № 378 / 12.06.2020 г. В изпълнение на горното решение, Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД-01-393 / 09.07.2020 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на страната за времето от 10 юли до 15 юли 2020 г. С оглед гореизложеното, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 4...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-463 - измeнения в Заповед № РД.02.05-354
06.07.2020
Заповед № РД.02.05-463 На 25.06.2020 г. Министерски съвет е приел Решение № 418, с което е удължен до 15.07.2020 г. срокът на извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 / 14.05.2020 г., впоследствие удължен с Решение № 378 / 12.06.2020 г. В изпълнение на горното решение, Министърът на здравеопазването е издал Заповед № РД- 01-370 / 30.06.2020 г., съгласно т. III от която „кметовете на общини създават организация за работата на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно нейната специфика“. На 03.07.2020 г. на сайта на Националното сдружение на общините в Република България е публикувана информация за промени...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-419
17.06.2020
ЗАПОВЕД № РД.02.05-419

ЗАПОВЕД № РД.02.05-418
17.06.2020
ЗАПОВЕД № РД.02.05-418