Заповеди

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 685 гр. Елена, 22.10.2020 г.
23.10.2020
  С Решение № 136 / 24.09.2020 г. ОбС – Елена е дал съгласието си за прекратяване на съсобствеността върху недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул. „Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и наследниците на М. Р. Т. и В. Р. Р., чрез продажба на частта на община Елена, представляваща 4/10 идеални части от правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 27190.501.286 с площ 268 кв. м. ведно с построените в имота сграда с идентификатор 27190.501.286.1 и сграда с идентификатор 27190.501.286.2 по КККР на гр. Елена. Трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско...

Заповед № РД.02.05-684 - мерки и забрани около дните на отмененият Празник на еленския бут
22.10.2020
Заповед № РД.02.05-684

ЗАПОВЕД № РД.02.05-680 гр. Елена, 20.10.2020 година - граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ
20.10.2020
  На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. О П Р Е Д Е Л Я М Граници на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Елена през 2021 година: I. Сметосъбиране и сметоизвозване: 1. Със сметосъбирачна машина всички улици на град Елена, без тези по т.1.1 и...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-647
01.10.2020
ЗАПОВЕД № РД.02.05-647

Заповед на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
11.08.2020
  ЗАПОВЕД № ПО-09-21 гр. Велико Търново, 04.08.2020 Г. На основание чл. 37в, ал. 1, изр. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ НАРЕЖДАМ: I. Назначавам комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Елена за стопанската 2020/2021 г. в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветанка Кънчева – началник на Общинска служба по земеделие – Елена и ЧЛЕНОВЕ: 1. Валентина Малешкова – старши експерт в ОСЗ – Елена; 2....

Заповед № РД.02.05-488 - организация на медицинското обслужване
16.07.2020
Заповед № РД.02.05-488