НОВИНИ
Покана за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2020
07.01.2020
 
Уважаеми жители на Община Елена,

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.29 ал.2 и от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена,

Кметът на общината, инж.Дилян Млъзев, отправя покана към местната общност за обсъждане на Проекта на бюджета на Община Елена за 2020 година.

Дата на провеждане на обсъждането: 16 Януари 2020 година (четвъртък) от 17.00 часа.
Място на провеждане на обсъждането: Пленарната зала на Община Елена

Дневен ред на обсъждането:
1. Запознаване на присъстващите с основните показатели на проекта на бюджета на Община Елена за 2020 година.
2. Обсъждане на проекта на бюджета на Община Елена за 2020 година.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Елена.

Мнения и предложения може да се входират в деловодството на Община Елена, както и по електронен път на email: obshtina@elena.bg

Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност.

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА