ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
08.11.2019

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

От г-н Стоян Николаев Златев - Председател на Временна комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Относно: Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След утвърждаване на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изработен от Временната комисия за подготовка на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приета с Решение № 2 / 05.11.2019 г. на Общински съвет – Елена, следва същият да бъде приет на заседание на Общински съвет – Елена.

Мотиви за приемане на настоящия правилник:

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

При изработването на проекта на Правилник се запазват разпоредбите му, утвърдени в практиката и съответстващи на законите в Република България. Направен е систематичен анализ, въз основа на който актът в някои от частите му е преструктуриран, с цел постигане на по-голяма яснота, съответно улесняване на неговото прилагане.

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника.

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходването на финансови средства от бюджета на общината. Планирания годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените мeсечни такива в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от Закона за местното самоуправление и мeстната администрация.

Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване цялостната работа на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документа, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед задоволяване на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на община Елена, за предложения и становища относно Проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет - Елена на адрес: гр. Елена, ул.”Иларион Макариополски” № 24 или на e-mail: obs@elena.bg

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 26 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Елена

Приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С уважение,
СТОЯН ЗЛАТЕВ