ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
17.06.2019

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След извършена служебна проверка, въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура, бе установено, че разпоредбите на чл. 22, ал. 1 и чл. 51, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат изменени.
В чл. 22, ал. 1 е предвидено, че собствениците и/или ползвателите на заведение за хранене и развлечение с режим на работа след 22ч. са длъжни да осигурят охранително-пропускателен режим на обектите, съгласуван с РУ МВР - Елена. Това изискване противоречи на нормативни актове от по-висок ранг – Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/ и Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ . Несъответствие има и по отношение на чл. 51, ал. 4 и ал. 5 от наредбата, който противоречи на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Проектът за изменение в наредбата е изготвен с цел уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия и законосъобразен начин.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

За да се постигне пълна синхронизация с нормативните актове от по-висок ранг, се налага да се приемат изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена. В разпоредбата на чл. 22, ал. 1 от наредбата е предвидено, че собствениците и/или ползвателите на заведения за хранене и развлечение с режим на работа след 22ч. са длъжни да осигурят охранително-пропускателен режим в обектите, съгласуван с РУ МВР - Елена. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, при административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местно самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона. В Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ и Закона за туризма, спрямо заведенията за хранене и развлечение, независимо от работното им време, няма вменено изискване за осигуряване на охрана или съгласуване на охранителните планове с районните управления „Полиция“. Предвид горното, в чл. 22, ал. 1 от наредбата е създадена нова, неуредена в по-високите по степен нормативни актове правна уредба. Поради това чл. 22, ал. 1 следва да бъде отменен.

Съгласно чл. 51, ал. 4 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена, за маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, овластените органи могат да налагат на местонарушението глоби в размер от 10 до 30 лева. Чл. 39, ал. 2, предл. 1 от ЗАНН предвижда санкциониране на извършителя на маловажно нарушение с глоба от 10 до 50 лева от контролния орган, когато това е предвидено в закон или указ, но не и в подзаконов нормативен акт, както е уредено в НООР. Поради горното чл. 51, ал. 4 следва да бъде отменен.

В чл. 51, ал. 5 от наредбата е прието, че независимо от понесената административнонаказателна отговорност, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на причинените материални щети. Тези въпроси са решени в чл. 55, чл. 56 и чл. 57, ал. 1, т. 9 от Закона за административните нарушения и наказания. Уредбата на тези въпроси в наредбата противоречи на нормативна регламентация от по-висок ранг. Поради което чл. 51, ал. 5 следва да бъде отменен.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена със Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/, Закона за туризма и Закона за административните нарушения и наказания.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения са съобразно Закона за ограничаване административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД/, Закона за частна охранителна дейност /ЗЧОД/ и Закона за туризма, които са съобразени с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
както следва:

§1. Алинея 1 от чл. 22 на наредбата се отменя.
§2. Алинея 4 от чл. 51 се отменя.
§3. Алинея 5 от чл. 51 се отменя.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ