ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
17.06.2019

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След извършена проверка, въз основа на протест от страна на Окръжна прокуратура, бе установено, че разпоредбите на чл. 47, ал. 2 и чл. 90, ал. 4 от Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена не кореспондират с действащото законодателство и следва да бъдат изменени.
Чл. 47, ал. 2 от наредбата гласи, че ползванията от горските територии на общината са възмездни, като ал. 1 от същия уточнява, че видовете ползване са на дървесина и на недървесни горски продукти. Горепосочената норма противоречи на нормативен акт от по-висок ранг, а именно Закона за горите. Подобно несъответствие има и по отношение на чл. 90, ал. 4 от наредбата, който противоречи на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. Проектът за изменение в наредбата е изготвен с цел постигане на пълна синхронизация и уреждане на обществените отношения с местно значение по най-добрия и законосъобразен начин.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:
Причините, които налагат приемане на изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена са свързани с уеднаквяването ѝ с нормативните актове от по-висок ранг. В разпоредбите на Глава V от Закона за горите, видовете ползване на горски територии са разграничени в отделни раздели. Раздел I е посветен на дървесните продукти, като в чл. 113 от него изрично е регламентирано, че ползването на дървесина от горските територии – общинска собственост, е възмездно. Раздел II се отнася за недървесните продукти и в чл. 117 от същия е дадена дефиниция на ползването им, чрез изчерпателно изброяване на дейностите, които то включва. В чл. 119, ал. 2 от Закона за горите са уредени част от тези ползвания – на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или части от тях и специално е посочено, че те се извършват безвъзмездно и свободно. С оглед на горното, чл. 47, ал. 2 следва бъде изменен, като се посочи, че възмездно е само ползването на дървесина от горските територии на община Елена. Налице е противоречие и в чл. 90, ал. 4 от наредбата. Според същия не подлежат на обжалване наказателните постановления, с които е наложена глоба до 100лв. включително, или е постановено отнемане на вещи в ползата на държавата, чиято стойност е до 1000 лв. или обезщетението за причинени щети е на същата стойност. В разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания не съществува ограничение по отношение на обжалването. Поради това посочената разпоредба от наредбата се явява незаконосъобразна и следва да бъде отменена.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:
За прилагане на Проекта за изменение на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена не са необходими финансови средства.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:
Постигане на съгласуваност на разпоредбите на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена със Закона за горите и Закона за административните нарушения и наказания.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Доколкото предлаганите изменения са съобразно Закона за горите, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 181, ал. 6 от Закона за горите, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 15, ал. 1 от същия и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена, както следва:

§1. В Чл. 47, ал. 2 от наредбата се добавя думата „дървесина“, а думата „ползванията“ се заменя с думата „ползването“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 47 (2) Ползването на дървесина от горските територии на общината е възмездно.

§2. Отменя се чл. 90, ал. 4 от наредбата.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ