ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019
Публикуваме на Вашето внимание мотиви за отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена.

Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по отмяната на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Действащата към този момент наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена е изгубила своето практическо приложение. Значителна част от текстовете й са неприложими и/или не кореспондират с действащото законодателство. От друга страна, с приемането на новия Закон за концесиите, в сила от 01.01.2018 г., наличието на подзаконов нормативен акт е безпредметно и необосновано. Материята е изчерпателно уредена в закона, като същият не изисква създаването или поддържането на такава наредба на местно (общинско) ниво.

Цели, които се поставят с приемането на предлаганата отмяна наредбата

С предлаганата отмяна на Наредбата за условията и реда при предоставяне на концесии се цели недопускане възможността за противоречие на наредба действаща на местно ниво с националното законодателство, актуализиране на нормативната база на Община Елена и съобразяване със закона за общинската собственост и закон за концесиите.

Финансови и други средства необходими за отмяна на наредбата

Отмяната няма да доведе до необходимост от финансови или други средства, нито до разходи от общинския бюджет.

Очаквани резултати от отмяната

Привеждане в съответствие на нормативни актове на Елена с действащия Закон за концесиите.

Анализ за съответствие с правото на РБ и Европейския съюз

Отмяната е съобразена със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, действащия Закон за концесиите (ЗК) и Правилника за прилагане на закона за концесиите (ППЗК), поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС.

Предлаганата отмяна е с правно основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Съобразена е с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Мотивите за отмяна на наредбата са оповестени на интернет страницата на община Елена в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена, няма постъпили предложения и коментари от заинтересовани лица.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Отменя Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии, приета с Решение №104/01.12.2010 г. на Общински съвет Елена.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА