ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С цел постигане на ефективна и структурирана вътрешна правна уредба, общинската администрация извърши преглед на Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Елена. В резултат на това, предлагам изменения на Наредбата, свързани с конкретизация на понятията, систематизиране на правната материя и прецизиране на процедурите.

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

По време на разисквания в Общински съвет – Елена, на заседанието за приемане на действащата към момента Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, общински съветници изказаха мнение, че е необходимо последващо допълване на същата чрез разработване на статути на ежегодните отличия. В хода на подготовка на проекта за изменение възникнаха и допълнителни обстоятелства, а именно:

- Оказа се по-подходящо връчването на литературната награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ да се извършва около 24 май – дата с огромно значение за хората и града;
- Междувременно общината получи като дарение Почетна „Летописна книга за благодетели от Еленския край“, която също би следвало да получи определен статут с решение на общинския съвет и да намери място в наредбата.

С приемане на промените в наредбата ще се постигне систематизиране и регламентиране на дейностите и ритуалите в община Елена, извършвани като следствие от приемане подзаконов акт за морално стимулиране на изявени личности с принос за града и общината.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложените изменения:

За прилагането на промените на Наредбата ще доведе до пряко въздействие върху бюджета на община Елена, тъй като ще са необходими допълнителни финансови средства. Те са предвидени в бюджета за следващата бюджетна година.

Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Усъвършенстван нормативен акт на общинско ниво, в който се създава единен регламент, както за вида, съдържанието, начина на използване и представяне, така и реда на удостояване, избор и връчване на символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Елена. Създадени ясни, конкретни и обективни процедури при връчване на отличия.

С прилагането на промените в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена се очакват следните резултати:
- допълване на наредбата чрез разработване на статути на ежегодните отличия;
- създаване на регламент за нови ежегодни отличия;
- почетната „Летописна книга за благодетели от Еленския край“ ще получи статут на официален документ.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Доколкото предлаганите изменения са съобразно Закона за общинската собственост, който е съобразен с европейското законодателство, може да се смята, че същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганите изменения са оповестени на интернет страницата на община Елена в съответствие с разпоредбите на Закона за нормативните актове. До момента на внасяне на настоящото предложение за разглеждане от Общински съвет Елена няма постъпили предложения и коментари по тях.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Елена

Изменя Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена, както следва:
1. В чл. 60 от наредбата се добавят думите „в срок до края на месец януари“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 60. Предложенията за удостояване с почетен знак „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” могат да се правят от кмета на общината, общинските съветници, държавни органи, обществени организации и граждани и се адресират до Общински съвет – Елена в срок до края на месец януари

2. Чл. 61 от наредбата се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 61. Носителят на наградата се определя с решение на Общински съвет. Кметът на общината връчва наградата – почетен знак “СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” (плакет), грамота и парична награда от 1000 лв. – на тържествено честване на 24 май.

3. В чл. 62 от наредбата се думите „Книгата на почетните граждани“, се заменят с думите „Почетната книга“, като същият придобива следната редакция:
Чл. 62. Имената на носителите на почетен знак „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ” се вписват в Почетната книга на Община Елена.

4. Чл. 68 от наредбата се изменя и придобива следната редакция:
Чл. 68. Ежегодни отличия:
(1) „Будител на годината“
1. Присъжда се ежегодно по повод Деня на народните будители. Номинациите за носители на отличието се правят до 10 октомври от компетентната дирекция в общинска администрация, граждани и неправителствени организации чрез кмета на общината до съответната постоянната комисия към Общинския съвет. След решението на комисията кметът със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на тържественото честване по повод Деня на народните будители.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Будител на годината“ и грамота.
4. Статут на отличието:
Връчва се на хора с принос в областта на образованието, науката, културата и религиите в града и общината – творци, общественици, меценати и дейци, които през годината са оставили трайна следа в сферата на духовния живот.
(2) „Дарител на годината“
1. Присъжда се след приключване изпълнението на бюджета за съответната финансова година. Номинациите за носители на отличието се правят до 30 януари от дирекция „Финанси и бюджет“, второстепенни разпоредители с бюджет, граждани и неправителствени организации чрез кмета на общината до съответната постоянната комисия към Общинския съвет. След решението на комисията кметът със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на тържественото честване на празника на града.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Дарител на годината“ и грамота. Името на дарителя се вписва в почетната „Летописна книга за благодетелите от еленския край“, която:
3.1. Се води и съхранява от упълномощено от кмета длъжностно лице, което вписва номера на заповедта на кмета, мотивите, основанията и повода за удостояването, както и описание за вида на дарението без неговата финансова стойност.
3.2. Съдържа имената и други данни, предоставени от удостоения.
3.3. След приключването ѝ, книгата се предава с протокол в архива на общинския музей.
4. Статут на отличието:
Присъжда се на спомоществовател (отделни личности или корпоративни дарители), като признание за направени дарения или положен доброволчески труд за подкрепа на местни инициативи, за оказана помощ за реализация на обществено значими каузи или на обществени и граждански организации, на местни общности или отделни граждани от община Елена.
(3) „Първенец на випуска“
1. Присъжда се след приключване на учебните занятия за последния гимназиален клас. Номинациите за носители на отличието се правят от Педагогическия съвет на средното училище пред кмета на общината, който със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на церемонията по тържественото връчване на дипломите на випуска.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Първенец на випуска“ и грамота.
4. Статут на отличието:
Присъжда се на ученик, който е с най-висок успех от випуска и е приключил гимназиалната степен на средното си образование без наложени наказания. При наличие на повече от един ученик с еднакъв успех, Педагогическият съвет може да приеме допълнителни критерии за номинирането.
(4) „Иван Момчилов - за принос в областта на образованието
1. Присъжда се по повод честване на 24 май. Номинациите за носители на отличието се правят до 30 април от дирекция „Хуманитарни дейности“, образователни институции, граждани и неправителствени организации чрез кмета на общината до съответната постоянната комисия към Общинския съвет. След решението на комисията кметът със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на церемонията по честване на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Иван Момчилов - за принос в областта на образованието“ и грамота.
4. Статут на отличието:
Удостояват се просветни дейци с принос за развитието на образованието и просветното дело в града и общината, както и такива, допринесли за написването и издаването на учебници, познавателна, учебно-помощна и методическа литература.
(5) „Високи спортни постижения“
1. Присъжда се в края на месец декември. Номинациите за носители на отличието се правят на събрание на председателите на спортни клубове. Те представят протокол с номинации и мотиви пред кмета на общината, който със заповед определя лауреата.
2. Отличието се връчва на церемонията по отчитане на спортните постижения на спортистите от общината.
3. На носителя се връчва едностранен плакет с надпис „Високи спортни постижения“ и грамота.
4. Статут на отличието:
Носителите /индивидуални състезатели или отбори/ са получили високи спортни награди през изтичащата година. Постиженията трябва да са регистрирани от представителен спортен орган и да са доказани с документи за призови класирания. С наградата могат да бъдат удостоени и треньори, чиято дейност през годината е допринесла за престижни спортни отличия на състезатели и отбори, подготвяни от тях.
(6) Плакет за доблест, благородство и гражданска отговорност. Връчва се на граждани за проявен героизъм и себеотрицание, за спасяване на човешки живот и предотвратяване на престъпления или сериозни материални загуби на обществото и държавата, за участие и подпомагане на благотворителни каузи. Удостояването става със заповед на кмета на общината по предложение на граждани и институции за всеки конкретен повод.
(7) Други ежегодни отличия:
1. За постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения
2. За значими иновации в областта на туризма.
3. За принос в икономическия и стопанския живот.
4. Предложенията се правят пред съответната комисия към Общинския съвет. Връчването на отличията се организира от кмета на общината и тържествено се изпълнява при подходящо обществено събитие или честване.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ