ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ
Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
18.01.2019


На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет - Елена чрез настоящото публикуване на официалната страница на Община Елена предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Стоян Николаев Златев, председател на Общински съвет – Елена

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Мотиви за предлаганите изменения и цели, които се поставят:

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е увеличен размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. Предвидено е увеличение на средствата за трудови възнаграждения на служителите в общинска администрация между 9 и 10 %. В тази връзка предлагам да бъде увеличен размера на възнагражденията на общинските съветници за участието им в заседанията на Общинският съвет и Постоянните комисии, а именно:

7. Текстът на чл.18, ал.2 се изменя така:
„(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 90 лв. за комисия и 110 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилника.

За прилагането на предложените изменения не са необходими допълнителни финансови средства, същевременно предложеното изменение няма да се отрази негативно.

Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване цялостната работа на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е публикуван в законоустановения срок на интернет страницата на общината съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, като е предоставена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет - Елена

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация както следва:

Текстът на чл.18, ал.2 се изменя така:
„(2) За участието си в заседания на Общински съвет и неговите комисии, общинският съветник получава възнаграждение в размер на 90 лв. за комисия и 110 лв. за участие в заседание. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.”

10. В Преходни и заключителни разпоредби, текстът на § 4 се допълва така:
„§ 4. Този Правилник е приет с Решение № 108 / 30.08.2018 г. на Общински съвет Елена, изменен и допълнен с Решение № .. / .. .. .2019 г. на Общински съвет –Елена.”

С уважение,

СТОЯН ЗЛАТЕВ /П/