Декларации от ЗПКОНПИ

Регистър на Община Елена на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2018 г.ВХ. № ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ  
1. 30.05.2018 г. Милен Димитров Димитров ст. специалист "ИОТ"  декларация
2. 30.05.2018 г. Златина Димитров Николова Управител ДСП  декларация
3. 31.05.2018 г. Нурие Мустафова Реджебора ст. експерт "СУЗ"  декларация
4. 31.05.2018 г. Цанка Петрова Христова гл. специалист "ЧР"  декларация
5. 01.06.2018 г. Марина Венелинова Симеонова мл. експерт "СТДС"  декларация
6. 01.06.2018 г. Десислава Николаева Колева мл. експерт "МД" и секретар на МКБППМН  декларация
7. 04.06.2018 г. Михаил Недялков Русев гл. специалист "МТО и УС"  декларация
8. 04.06.2018 г. Цветомира Василева Димитрова гл. специалист "УТАБ"  декларация
9. 04.06.2018 г. Димка Тодорова Петрова директор на дирекция "ОСД"  декларация
10. 04.06.2018 г. Станимира Стефанова Недева ст. експерт "СО"  декларация
11. 04.06.2018 г. Наталия Димитрова Мартинова мл. експерт "СО"  декларация
12. 04.06.2018 г. Красимира Христова Трънкова гл. експерт "СО"  декларация
13. 04.06.2018 г. Майя Димитрова Коева ст. експерт "КД"  декларация
14. 04.06.2018 г. Иванка Стоянова Пеева ст. експерт "ГЗ и ОМП"  декларация
15. 04.06.2018 г. Петя Красимирова Добрева ст. експерт "ТМС" и Организатор/ Ръководител ОТИЦ  декларация
16. 04.06.2018 г. Христо Николаев Захариев директор на дирекция "ХДИРПС"  декларация
17. 04.06.2018 г. Юлиян Маринов Маринов гл. специалист "ТО", той и шофьор  декларация
18. 04.06.2018 г. Диана Александрова Иванова Директор на ДГ "Радост"  декларация
19. 05.06.2018 г. Светослав Красимиров Петров ст. експерт "КН"  декларация
20. 05.06.2018 г. Петя Стоянова Добрева-Костадинова гл. експерт "ОСКП"  декларация
21. 05.06.2018 г. Фатме Рафиева Ходжева ст. експерт "ОП"  декларация
22. 05.06.2018 г. Драгомир Сашев Цанев старши юрисконсулт  декларация
23. 05.06.2018 г. Георги Николов Георгиев кметски наместник  декларация
24. 05.06.2018 г. Ангелинка Дончева Йорданова главен инспектор "ОСВ"  декларация
25. 05.06.2018 г. Зоя Иванова Василева ст. експерт "ОС"  декларация
26. 05.06.2018 г. Стоян Сотиров Вараджаков кметски наместник  декларация
27. 05.06.2018 г. Даниела Дянкова Бончева финансов контрольор  декларация
28. 05.06.2018 г. Силвия Йорданова Мирянова директор на дирекция "ФБМП"  декларация
29. 05.06.2018 г. Десислава Михайлова Русева мл. специалист "УТАБ"  декларация
30. 05.06.2018 г. Севда Янкова Симеонова старши експерт "ФБ"  декларация
31. 05.06.2018 г. Анка Тодорова Костова ст. специалист "АОН"  декларация
32. 05.06.2018 г. Николай Петров Наумов директор на дирекция "АПИО"  декларация
33. 05.06.2018 г. Стефка Петрова Чолакова ръководител ДЦДМУ  декларация
34. 05.06.2018 г. Ивайло Руменов Добрев ст. специалист "УТАБ"  декларация
35. 05.06.2018 г. Стефка Петкова Калчева гл. специалист "УТАБ"  декларация
36. 05.06.2018 г. Нели Станева Димитрова директор детска градина "Щастливо детство"  декларация
37. 05.06.2018 г. Росица Йорданова Михайлова ст. специалист "СКО"  декларация
38. 05.06.2018 г. Здравка Стоянова Бъбрекова гл. специалист "АОН"  декларация
39. 05.06.2018 г. Петко Николов Петков ст. експерт "ИДУ"  декларация
40. 05.06.2018 г. Людмила Стоянова Стоянова ст. специалист "АОН"  декларация
41. 05.06.2018 г. Красимира Николова Дичева ст. специалист "СКО"  декларация
42. 05.06.2018 г. Красимира Златева Димитрова гл. инспектор "РРР"  декларация 
43. 05.06.2018 г. Павлинка Димитрова Иванова мл. експерт "МП"  декларация 
44. 05.06.2018 г. Ани Стефанова Иванова началник отдел "МП"  декларация 
45. 05.06.2018 г. Севим Исмаилова Чапкънова мл. експерт "МП"  декларация
46. 05.06.2018 г. Петя Василева Василева ст. експерт "СМП"  декларация
47. 05.06.2018 г. Катя Стоянова Цветкова кметски наместник  декларация
48. 05.06.2018 г. Цветана Дянкова Гайдарова гл. експерт "ОКВ"  декларация
49. 05.06.2018 г. Евдокия Каменова Уколова гл. експерт "СПИРП"  декларация
50. 05.06.2018 г. Дочка Стефанова Николова ст. специалист "АОН"  декларация
51. 06.06.2018 г. Венета Петрова Ходжева управител "ЦНСТ"  декларация
52. 06.06.2018 г. Христо Петков Лазаров инспектор "КС"  декларация
53. 06.06.2018 г. Виолета Йорданова Стефанова директор ДГ "Приказен свят"  декларация
54. 06.06.2018 г. Юлка Йорданова Стоянова управител "Хоспис-Елена ООД"  декларация
55. 06.06.2018 г. Росица Недялкова Стефанова кметски наместник  декларация
56. 06.06.2018 г. Стефания Ивайлова Златева мл. експерт "МД"  декларация
57. 06.06.2018 г. Бедрие Кязимова Еминова ст. специалист "АОН"  декларация
58. 06.06.2018 г. Христо Митев Симеонов главен инженер  декларация 
59. 06.06.2018 г. Росица Стоянова Михова директор на ДГ "Вяра, надежда и любов"  декларация 
60. 06.06.2018 г. Димитринка Борисова Иванова директор на дирекция "УТОС"  декларация 
61. 06.06.2018 г. Сийка Кирилова Николова кметски наместник  декларация
62. 06.06.2018 г. Мариана Славчева Донева директор ДГ "Мир"  декларация
63. 06.06.2018 г. Иванка Йорданова Сиракова директор Музеу на Възраждането  декларация
64. 06.06.2018 г. Мирослав Лазаров Лазаров директор ДПЛР  декларация
65. 07.06.2018 г. Мария Димитрова Симеонова гл. експерт "ПВО"  декларация
66. 07.06.2018 г. Десислава Иванова Иванова ст. експерт "СО"  декларация
67. 07.06.2018 г. Свежан Алиева Османова кметски наместник  декларация
68. 07.06.2018 г. Силвия Димитрова Йорданова кметски наместник  декларация
69. 07.06.2018 г. Ивелина Петкова Иванова директор Детска ясла  декларация
70. 07.06.2018 г. Ивона Йорданова Кънчева-Савова секретар  декларация
71. 07.06.2018 г. Станисла Ивакова Кабакова ст. експерт "АТО на ОбС"  декларация
72. 07.06.2018 г. Недялко Михайлов Русев управител "Буковец" ЕООД  декларация
73. 08.06.2018 г. Стефка Драганова Христова кметски наместник  декларация
74. 08.06.2018 г. Евгения Христова Кандева кметски наместник  декларация
75. 08.06.2018 г. Донка Александрова Златева кметски наместник  декларация
76. 08.06.2018 г. Снежана Димитрова Стоянова кметски наместник  декларация
77. 25.09.2018 г.  Румен Иванов Стойков кметски наместник  декларация