Местни приходи
Важно!!!  При избор на проверка на Задъжения за местни данъци и такси  на съобщението, че отворения сайт е ненадежден потвърдете - "Продължи въпреки това"
PIN може да получите от служител на МДТ срещу лична карта.

Отдел "Местни приходи"
Началник отдел "Местни приходи"
Ани Иванова

Работно време:    понеделник – петък

8:30 – 12:00 часа
13:00 – 15:00 часа
16:00 – 17:30 часа


ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД
КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОФИС ЕЛЕНА

IBAN: BG76CECB97908497002002
BIC: CECBBGSF

Код вид плащане:
441400 – Патентен данък
442100 - Данък недвижим имот
442300 - Данък МПС
442400 – Такса битови отпадъци
442500 - Данък придобиване на имущество
442800 - Туристически данък
448007 - Такса за административни услуги


Размер на данък при придобиване на имущества подарение и по възмезден начин

Чл.35.(1) /изм.Реш. No 101/23.12.2009 г./ При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2от Закона за местните данъци и такси,данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество, а при придобиване по давност върху оценката към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване,в размер на:
а) /изм. Реш. No 8/29.01.2009 г. / 0,5 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) /изм. Реш. No 8/29.01.2009 г. / 3,5 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
в) /нова Реш. No 101/23.12.2009 г. / 3,3 на сто – при предобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.”
(2) /изм. Реш. No 160/18.12.2012г./При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна -върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена


Чл. 169, ал. 3а от ДОПК:

Последователност на погасяванията

(Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г.) До заявяването им за принудително събиране задълженията за съответния вид, установявани от общините, се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях да погасява.

Калкулатор данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Прикачени файлове:

Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване /.pdf/
Декларация за определяне на такса битови отпадъци на база вид и брой съдове за съхраняване на битови отпадъци /.pdf/