ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
13.03.2019
Годишен отчет 2018 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност

Регистър на сдруженията на собствениците
10.12.2018
Регистър на сдруженията на собствениците /формат.pdf/

Годишен отчет 2017 за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
09.04.2018

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
11.09.2017

Регистър на заявените искания за финансиране
22.10.2015
Регистър на заявените искания за финансиране

Процедура по кандидатстване за финансиране
26.02.2015
Заявлението за интерес и финансова помощ /ЗИФП/ се подава от Управителя на Сдружението на собствениците /СС/ в стая 304 на Община Елена. След получено ЗИФП, общината проверява подадените документи и извършва оценка на тяхната пълнота. В процеса на проверката всеки кандидат получава положителна или отрицателна оценка. За отстраняване на пропуски, могат да бъдат изискани допълнителна информация, документи и/или липсващи такива.Само СС подали ЗИФП, съдържащо пълния пакет от документи, отговарящ на изискванията на програмата ще получат положителна оценка.Процедура по кандидатстване за финансиране /формат.pdf/ 1. Покана за свикване на ОС на СС /формат.doc/2. Протокол от залепване на поканата за ОС на СС...