Обявления

Обявление № УТ.01.02-40 / 19.03.2020 г.
19.03.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-232 / 18.03.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Проект за частично изменение на действащия ПРЗ (ПУП - План за регулация и застрояване) - преотреждане на УПИ І-1 „За движение и транспорт” в кв. 8 по плана на ул. „Разпоповци“ (имот с идентификатор 27190.316.1 по КККР гр. Елена) в УПИ І-1 „За производствени, складови и обслужващи дейности“, с режими на застрояване на устройствена зона Жм. 2. Инвестиционен проект за автомивка, фаза...

Обявление № УТ.01.02-27 / 25.02.2020 г.
25.02.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-141 / 24.02.2020 г. на кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, с начин на трайно ползване „За база за селскостопанска и горска техника”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота - „За винопроизводство“ с показатели на устройствена зона Смф, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Винарска изба“, фаза технически...

Обявление № УТ.01.02-23 / 11.02.2020 г.
11.02.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-111 / 11.02.2020 година на Кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел ІV-89 в кв. 2 по плана на с. Шилковци - поставяне на западна неприложена дворищнорегулационна линия по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 89 - УПИ ІV-89 (нов) в кв. 2 по плана на с. Шилковци, затворен на север до строителната граница нанесена в ККККР (съгласно Заповед №...

Обявление № УТ.01.02-22 / 11.02.2020 г.
11.02.2020
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-110 / 11.02.2020 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП на с. Шилковци (ПУП - План за улична регулация) - поставяне на неприложена улична регулация между О.Т. 12-42 по съществуващи имотни граници на имот пл. № 89. Настоящата заповед не подлежи на обжалване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. /п/ инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Кмет на община ЕЛЕНА

Уведомление за инвестиционно предложение от ОБЩИНА ЕЛЕНА
06.02.2020
Уведомление за инвестиционно предложение

Обявление № УТ.01.02-17 / 28.01.2020 г.
27.01.2020
  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите, че е изработен Проект за подробен устройствен - Парцеларен план за трасе на линеен обект - кабел ниско напрежение (НН) от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“ до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово. Кабела се разполага в обхвата на общински път - имот с идентификатор 55261.41.151 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици, с дължина 373 лин. м. и сервитут 4 метра, по 2 метра от двете страни на кабела. Парцеларният план се намира в дирекция „УТОС” при...