Обявления

Обявление № УТ.01.02-129 / 04.11.2019 г.
04.11.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-680 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено да се изработи Проект за изменение на действащия РП (ПУП - План за регулация) за преотреждане на УПИ ХІV-65 „За обществено-обслужващи дейности" в кв. 8 по плана на с. Тодювци в УПИ ХІV-65 „За смесено предназначение". Настоящата заповед на подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.   ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВрИД кмет на община Елена, съгласно Решение № 108/12.09.2019 г. на Общински съвет Елена

Обявление УТ.01.02-128 / 04.11.2019 г.
04.11.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-679 / 01.11.2019 година на ВрИД кмета на община Елена е разрешено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части: 1. Подробен устройствен план (ПУП - План за регулация и застрояване) на имот № 12615.351.17 по КККР с. Вълчовци - отреждане на имота „За безвредни производствени дейности" с режим на застрояване на устройствена зона Жм1, съгласно ОУП на община Елена. 2. Инвестиционен проект за „Цех за производство на сурово - сушени деликатеси домашни копитни животни", фаза технически проект. Заповедта не подлежи на оспорване,...

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
31.10.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА съобщава, че ще се проведе заседание на комисията, назначена на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, на 05.11.2019 г. от 10:30 часа в залата на Общинската служба. инж. Ц. КЪНЧЕВА НАЧАЛНИК ОСЗ

Обявление № УТ.01.02-113/29.08.2019 г.
29.08.2019
  На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-524 / 29.08.2019 година на кмета на община Елена е разрешено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП - План за дворищна регулация) за парцел V-284 в кв. 34 по плана на с. Марян - поставяне неприложена дворищнорегулационна линия към парцел ІV-272 по съществуваща имотна граница, обособяване на нов самостоятелен УПИ за имот пл. № 284 - УПИ V-284 (нов) в кв. 34 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразувания УПИ. Настоящата заповед не подлежи на...

Инвестиционно предложение с възложител "ЕЛИНА ВЕЛЛА" ООД
13.08.2019
Инвестиционно предложение

ОБЯВЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА
09.08.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА уведомява всички собственици и ползватели на обработваеми земи на територията на общ. ЕЛЕНА, които са подали декларации и заявления по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, че ще се проведе среща във връзка с предстоящото сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г. на 12.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на община Елена /западен вход/. инж. Ц. КЪНЧЕВАНАЧАЛНИК ОСЗ