Заповеди

Заповед № УТ.03.07-5
11.02.2020
Заповед № УТ.03.07-5 / 10.02.2020 г.

ЗАПОВЕД № РД.02.05-82 - за временно ползване на терен общинска собственост
04.02.2020
Заповед № РД.02.05-82

ЗАПОВЕД № РД.02.05-50 - търг с тайно наддаване
29.01.2020
С Решение № 36/19.12.2019 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1418 кв. м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена, при граници: път и имот на наследници на Христо Кънев Караиванов. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г..г., вписан в Служба по вписванията при РС – Елена под № 28, том...

Заповеди на Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
30.12.2019
  Заповед № ПО-09-500 Заповед № ПО-09-501 Заповед № ПО-09-502 Заповед № ПО-09-503 Заповед № ПО-09-504Заповед № ПО-09-505

Заповеди за дерегистрация на постоянен и настоящ адрес
27.12.2019
Заповед № РД.02.05-886 Заповед № РД.02.05-887

Заповеди за удължаване на работното време на КАФЕ-БАР "ВИА ВИТА" през почивните дни 25.12., 26.12., 29.12. и 30.12.2019 година
23.12.2019
Заповед № РД.02.05-873Заповед № РД.02.05-875