Търгове и конкурси

Заповед № РД.02.05-705
12.11.2019
С Решение № 116 / 17.10.2019 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на части от имоти общинска собственост, а именно: - Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско, актувана като публична общинска собственост с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 25.03.2005 г. под № 96, том ІІI; - Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., находящи...

Списък на одобрените кандидати по проект: „Патронажна грижа”
18.09.2019

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 544
12.09.2019
  Днес, 10.09.2019 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-491/13.08.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост, а именно: Помещение с площ от 18 кв.м., находящо се на първия етаж от сграда с административен адрес гр.Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 21, намираща се в поземлен имот пл.№ 368 в кв.70 по плана на гр.Елена, актувана с АОС № 446 / 31.01.2006 г.. ЗАПОВЕД...

Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от общински горски територии през 2019 г.
09.09.2019
Община Елена обявява, че ще бъде проведен ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл. 49, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, наричана за краткост Наредбата. Предметът на търга включва „Добив на дървесината - сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина и закупуването й от Обект №1901 горска територия – общинска собственост на Община Елена.    Заповед № РД.02.05-538 Приложение № 1 - Заявление Приложение №...

ОБЯВА за прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
21.08.2019
  Община Елена обявява прием на заявления от желаещи да ползват почасови услуги в домашна среда по одобрен проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Всеки потребител ще получава почасови интегрирани социално - здравни услуги и психологическа подкрепа съобразно нуждите си, които ще се предоставят от наети по проекта специалисти. Желаещите да ползват услугата „Патронажна грижа” подават следните документите: 1. Заявление от кандидата /по образец/ или от негов законен представител /Приложение № 1/; 2. Документ за самоличност на лицето и/или...

ОБЯВА за работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”
21.08.2019
  Община Елена обявява работни места по проект: „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица”, по Договор за БФП № BG05M9OP001-2.040-0044-С01 от 28.06.2019 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. за следните длъжности: - Медицинска сестра – 3 броя на 4 часа; - Социален работник – 1 брой на 4 часа; - Социален асистент – 4 броя на 8 часа. І. Изисквания към кандидатите: 1. Общи изисквания: - Комуникативност; - Мотивация за работа с лица с увреждания и представители на рискови групи; - Мотивация за работа в динамична среда; - Умение за работа в екип. 2. Специфични изисквания: Позиция „Медицинска сестра“: 1. Образование – полувисше, висше...