Търгове и конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
28.02.2020
  Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: web: www.elena.bg Изисквания към кандидатите: - Завършено средно образование - Принадлежност към местна уязвима етническа общност - Познаване на здравните и социални проблеми на общността - Владеене на езика на общността - Комуникативни умения - Компютърна грамотност (MS Word, Internet) Провеждане на подбора (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Дата, час и място на провеждане...

ЗАПОВЕД № РД.02.05-50 - търг с тайно наддаване
29.01.2020
  С Решение № 36/19.12.2019 г. Общински съвет – Елена е открил процедура търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно: Поземлен имот с идентификатор 10522.500.3, с площ от 1418 кв. м., ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 10522.500.3.1 и предназначение: друг вид обществена сграда, с площ от 258 кв. м., находящ се в с. Велковци, община Елена, при граници: път и имот на наследници на Христо Кънев Караиванов. Имотът е актуван с АОС № 473 / 21.06.2006 г..г., вписан в Служба по вписванията при РС – Елена под № 28, том...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“
16.12.2019
  Необходими документи: - Автобиография - Мотивационно писмо - Копие от диплома за завършено средно образование - Заявление по образец Образец на заявлението се получава в Център за услуги и информация за гражданите на Община Елена. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.elena.bg Изисквания към кандидатите: - Завършено средно образование - Принадлежност към местна уязвима етническа общност - Познаване на здравните и социални проблеми на общността - Владеене на езика на общността - Комуникативни умения - Компютърна грамотност (MS Word, Internet) Провеждане на подбора (в рамките на един ден): Разглеждане на постъпилите документи от комисия. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи. Дата, час и място на провеждане на...

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 814 / 09.12.2019 г.
10.12.2019
  На 04.12.2019 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-705/12.11.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Беброво, актувана като публична общинска собственост с АОС № 224 / 19.04.2000 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена...

ЗАПОВЕД № РД.02.05 - 813 / 09.12.2019 г.
10.12.2019
  На 04.12.2019 г. от 09:30 часа в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. „Ил. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-705/12.11.2019 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно: лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско, актувана като публична общинска собственост с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена...

Заповед № РД.02.05-705
12.11.2019
С Решение № 116 / 17.10.2019 г. Общински съвет Елена е открил процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок до 10 (десет) години на части от имоти общинска собственост, а именно: - Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 72 кв.м., находящи се в общинска сграда в с. Майско, актувана като публична общинска собственост с АОС № 196 / 06.10.1999 г., вписан в Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена на 25.03.2005 г. под № 96, том ІІI; - Лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и санитарен възел с площ от 45 кв.м., находящи...