НОВИНИ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
14.08.2019
 
На територията на община Елена няма регистрирани случаи на болестта африканска чума по свинете. Нито едно от населените места в общината не попада в 20-километровата зона на промишлени комплекси.

В община Елена е получено решение на Областната епизоотична комисия, с което цялата територия на област Велико Търново е обявена за зона с висок епизоотичен риск за разпространението на заболяването. В тази връзка информираме собствениците на прасета, доброволно предприели или възнамеряващи да предприемат мерки за почистване и дезинфекция, включително клане на прасета за угояване за лични нужди, че имат право на подпомагане в размер на 300 лв. на стопанство. За целта до 19 август 2019 година съответните стопани трябва да подадат заявление по образец в съответното кметство или при кметския наместник.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА:

1. Заявление по образец, с което стопанинът декларира, че:
- е извършил доброволно клане;
- е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупения/ите дезинфектант/и, на закупени консумативи за извършване на дезинфекция (изброяват се);
- няма да населва обекта с прасета за период най-малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията му

2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник с име/наименование и количество закупен дезинфектант и консумативи.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОМОЩТА:

Изплащането на еднократната помощ се извършва от Областна дирекция по безопасност на храните в област Велико Търново след представяне на следните документи от кмет/кметски наместник:

1. Списък, изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и от официалния лекар на стопаните, включени в обхвата на помощта по образец;

2. Заявления на стопаните, кандидатстващи за помощта, подадени до кмет/кметски наместник, с приложен към тях констативен протокол – 1 брой

Средствата следва да се използват за закупуване на дезинфектанти и консумативи за извършване на дезинфекция след извършено доброволно клане.

Горните мерки не са задължителни, но са силно препоръчителни, за да се избегне разпространението на африканската чума по свинете. Съгласно указанията към настоящия момент, след горепосочения срок, 19 август, подпомагане на собствениците на прасета няма да има.