ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ В ОБЩИНА ЕЛЕНА
16.08.2019
  Община Елена започва изпълнението на проект за осигуряване на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания. Проектното предложение е съвместно между четири общини. Стражица като бенефициент сключи договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ в размер на 333 000 лв. по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Срокът за изпълнение е 15 месеца, до 30 септември 2020 г. От общия бюджет, 93 529 лв. са за община Елена, съгласно споразумението за партньорство, включващо и другите две общини – Лясковец и Златарица. В община Елена...

ПЪРВИ БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ПЛЕНЕР
15.08.2019

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ
14.08.2019

ПРЕДСТОЯЩА ФУТБОЛНА СРЕЩА НА „ЧУМЕРНА“ НА ГРАДСКИЯ СТАДИОН
14.08.2019

ПАКИСТАНЕЦЪТ ВАХИТ Е ОЧАРОВАН ОТ ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН
13.08.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ
02.08.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ
27.06.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ
31.05.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ
30.04.2019

СЪБИТИЯТА В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ
29.03.2019

Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена
17.06.2019
Съгласно чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, чрез настоящото публикуване, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на нова наредба на е-mаil адрес: obshtina@elena.bg или в Центъра за информационно обслужване в сградата на общинска администрация ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена Относно: Отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,След извършена служебна проверка, бе установено, че са настъпили...

Относно: Изменения в Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена
17.06.2019

Относно: Изменения в Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена
17.06.2019

Относно: Отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии
19.03.2019

Относно: Изменения в Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена
21.02.2019

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
16.08.2019
  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА СТОПАНСКАТА 2019/2020 г. ЗА ОБЩИНА ЕЛЕНА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – гр. ЕЛЕНА съобщава, че ще се проведе второ заседание на комисията, назначена на основание чл.37в, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, на 19.08.2019 г. от 10:30 часа в залата на Общинската служба. инж. ЦВЕТАНКА КЪНЧЕВАНАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

ОБЯВА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ГР. ЕЛЕНА
05.08.2019

Заповед на Министъра на отбраната
04.04.2019

Заповед на Министъра на отбраната
27.03.2019

Заповед на Министъра на отбраната
20.03.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО НА 09.09.2019 ГОДИНА
20.08.2019
Електроразпределение Север АД, Разпределителен обслужващ център Габрово и Горна Оряховица уведомява своите клиенти, че:На 09.09.2019 г., от 08:45 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Община Елена - с. Драгановци, с. Драгийци, с. Киревци, с. Добревци, с. Пейковци, с. Дрента, с. Баждари, с. Горни край.Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:45 ч. до 09:30 ч. и от 16:00 ч. до 16:30 ч. в районите на Община Елена - с. Синжерлии, с. Майтанеци, с. Ганевци, с. Пърчевци, с. Усои, с. Горни Геновци, с. Зеленик, с....

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА НЕДЕЛНИЯ ПАЗАР ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ
08.08.2019

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОПОДАВАНЕТО
26.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА
23.07.2019